شرکت شما دولتی است من میخواهم از شرکت خصوصی بیمه بخرم؟

دولتی یا خصوصی بودن یک شرکت بیمه نمیتواند ملاک مناسبی برای انتخاب باشد اما