اگر شرکت بیمه ورشکسته شود چه اتفاقی برای پول های ما می افتد؟

اگر شرکت بیمه ای ورشکست شود یا به دلایلی توان انجام تهدات را نداشته باشد اموال شرکت بیمه